அனுபவங்கள் தந்த தத்துவங்கள்

This gallery contains 1 photo.

உங்களை தாழ்த்திப் பேசியவர்கள் மத்தியில் வாழ்ந்து காட்டுதலைக் காட்டிலும் பெரிய பழி தீர்த்தல் வேறொன்றுமில்லை.   சில நேரங்களில் புரிதல்கள் கூட தவறாகவேப் புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன.   மனம் கெட்டதையும் செய்யச் சொல்கிறது. மனட்சாட்சி நல்லதை மட்டுமே செய்யச் சொல்கிறது.   கோபம் பழி வாங்கத் துடிக்கிறது. வருத்தம் அனுதாபம் கொள்கிறது.   எந்த ஒரு விடயமும் எல்லா சூழ்நிலைக்கும் பொருந்தக் கூடியதல்ல. கவிஞர்களின் கவிதையைப் போலவே!   உங்கள் மீது கோபப்படுபவர்கள் யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். உங்கள் … Continue reading