காதல் – கவிதை

This gallery contains 4 photos.

நீ இல்லா வாழ்க்கை: பொல்லாத உலகத்தில் கூட என்னால் வாழ முடியும்.. நீ இல்லாத உலகத்தில் கற்பனையில் கூட வாழ முடியவில்லை! என்னுடைய கனவில் எனக்கானவளாய் இருக்கிறாய்….. நிஜ வாழ்க்கையில் மட்டும் கனவாகவே இருப்பதேன்! காதல் தோல்வி : சொல்லாக்  காதலிலுள்ள சுகம், சோகம், ஏக்கம், வலி, சுவாராஸ்யம், கனவு, கற்பனை அத்தனையும் காதலைச் சொல்லிய பிறகு அர்த்தமிழந்து கிடக்கின்றன! அப்பா : அதிக நேரம்  பேசாது அதிகமாய்  கோபப்படாது அதிகம் கண்டுகொள்ளாது அதிக நேரம்  கவனிக்காது … Continue reading