பிள்ளையார் சுழி

This gallery contains 1 photo.

எனது வேண்டுகோளுக்கினங்க நண்பர் முருகன் எழுதித் தந்த பிள்ளையார் சுழி என்ற இக்கட்டுரை,  இவ்வுலகம் எப்படி இயங்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றி அவரது பார்வையையும் அதை ஆன்மிகத்தின் துணை கொண்டும், அவரின் அணுகுதலைப் பற்றிய புரிதலை நமக்கு ஏற்படுத்துகிறார். பிள்ளையார் சுழி என்பதற்கு என்ன பொருள்? உலகம் சிவமயம் என்பதே பிள்ளையார் சுழி என்பதற்கான பொருள். “உ” என்ற வார்த்தையிட்டு எழுதுவதன் நோக்கம் என்ன? ” லாபம் ” என்பதே அதன் பொருள். அது வெறும் தொழில் … Continue reading