ஒருமையின் பொருண்மை

This gallery contains 2 photos.

ஆக்கம் – திருமுருகன் ஒருமையின் பொருண்மை        நிலம் ,நீர் ,தீ , காற்று ,  வான்        தனியே சிந்தித்தால் ஒருமைதான் !       ஆய்ந்து ஆய்ந்து தனித்தனியே       ஒவ்வொன்றையும்  பன்மைசெய்கின்றான்        தனது சிற்றறிவால் இதயம்குறுகிய மனிதன் !        அன்பு, அருள், தூய்மை இவையும்         தனித்தனியே பார்க்கின்,ஒருமையே !         இவற்றின் விசாலம் பெரிதும்பெரிது!         மனிதன் உணரக்கூடும் ! -எவரால்          அளவிடக்கூடும்! அறிவுகள்,அன்புகள்,          தூய்மைகள் என்று … Continue reading