ஊக்கமே ஆக்கம்

This gallery contains 2 photos.

உதிர்ந்த இளைச்சருகுகளுக்காக வருந்தாது துளிர்விடும்  மரங்கள் !! தன் எடையிலும் அதிகம் தள்ள, இழுக்க,தாங்கி நடக்கின்ற எறும்புகள் !! வேரில்லாவிடினும் விழுதுகளால் வென்றுநிற்கும் ஆலமரங்கள் !! இரண்டுபட்டாலும் இறக்காமல் இரண்டாய் வளரும் மண்புழுக்கள் !! விளைந்தாலும் பயிர் அழிந்தாலும் வேளாண்செய்யும் விவசாயிகள் !! கற்பிக்கும் பாடம் புரிகிறதா !! ஊக்கமது கைவிடேல் !! அதுதான் உண்மையான ஆக்கம்!!! ( தயவுகூர்ந்து யாராகிலும் ஊக்க மது  கைவிடேல் என்று பிரித்து படித்து தவறாக  பொருள்கொள்ளாதீர்கள்! உலகில் சிறக்க ஊக்கம் … Continue reading