உருவ வழிபாடு ஏன் அத்தியாவசியமாகிறது?

This gallery contains 2 photos.

 இந்து மத நூல்களிலும், எழுத்தாளர்களின் எழுத்துகளிலும், இணையதள வெளிகளிலும், நானறிந்த/நான் புரிந்து கொண்ட இந்து மதக் கோட்பாடுகளில் இருந்தும்தான் இக்கட்டுரையை உருவாக்கியுள்ளேன்.    ” உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் மருவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய்க் கருவாய் உயிராய்க் கதியாய் விதியாய்க் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே” – கந்தரனுபூதி    உருவ வழிபாடு, அருவ வழிபாடு என இரு முறைகளிலும் இறைவனை அடையலாம் என்பதே இந்து மார்க்கம் சொல்கிற கோட்பாடு என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். மனித வாழ்வியலின் பிரதிபலிப்பாகவே இந்து மதம் விளங்குகிறது. இந்தத் தெளிவு இருந்தால் மட்டும் … Continue reading