கடவுளும், இயற்கையும்

This gallery contains 2 photos.

  உடலை விடுத்து உயிரை உணர்தல் இயலாது. அதனைப் போல, இயற்கையானது உடல் போன்றது. இறைவன் அதற்கு உயிரைப் போன்றவர்.  உலகேங்கிலும் பலவகையான உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன.  தாவரங்கள் குறிப்பாக, மரங்கள் பல்வேறு உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு எதுவாக உள்ளது. இறைமையை உணரவைக்கும் ஆற்றல் இயற்கைக்கு உள்ளது.  உடலாகிய இயற்கையைக் கொண்டு உயிராகிய இறைவனை நாம் உணர்தல் வேண்டும்.  கோயிலில் எல்லா உயிரனங்களும் பேணப்பட வேண்டியவை என்பதைக் நடைமுறைப் பழக்கத்தாலும், ஆகமங்கள் மூலமும்உணர்த்தியிருக்கின்றனர் நம் முன்னோர்.   அவர்கள் அதிகம் விளக்கம் … Continue reading